'Nulemissie 2027 haalbaar met gerichte acties'

'Nulemissie 2027 haalbaar met gerichte acties'

De stuurgroep van het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) heeft in haar vergadering van 28 juni het Uitvoeringsprogramma 2023-2027 vastgesteld. In 2022 heeft het PDG een tussenbalans opgemaakt ten aanzien van het bereiken van de doelstelling van nagenoege nullozing in 2027.

Geconstateerd is dat, ondanks dat er vele en goede stappen gezet zijn richting een emissieloze kas en daarmee verbetering van de waterkwaliteit, de doelstelling nog niet is bereikt. Verbetering van de waterkwaliteit is iets wat ons allen aangaat. Het gaat immers om een schone en gezonde leefomgeving. Wij hebben elkaar nodig om daar ook daadwerkelijk invulling aan te geven. Het begint met goed huisvaderschap vanuit de sector, maar wel in combinatie met de juiste instrumenten en technieken om dat mogelijk te maken. Goede voorlichting, adequate handhaving, monitoring en werkbare wet- en regelgeving zijn randvoorwaardelijk om te komen tot nagenoege nullozing. Het is vanuit het besef van urgentie dat het PDG de komende jaren vol wil inzetten op het realiseren van de ambitie om te komen tot nagenoege nullozing.

Zoals de voorzitter van de stuurgroep, Michiel van Haersma Buma, aangeeft: wij verwachten dat wij over vier jaar onze doelstelling halen. Dat vraagt wel om met elkaar scherper aan de wind te gaan zeilen. De tijd van praten is voorbij en dat vraagt om gerichte acties en capaciteit om deze uit te voeren.

Met het voorliggende uitvoeringsprogramma 2023-2027 geeft het PDG aan op welke wijze zij kan en wil bijdragen aan het realiseren van deze ambitie.

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikel