Nieuwe kennis opdoen over aaltjes in bollenteelt

Nieuwe kennis opdoen over aaltjes in bollenteelt

In mei 2022 was de kick off van de PPS bollen bodem aaltjes: integraal aangepakt. Voor een duurzamere bollenteelt, is niet alleen gezond uitgangsmateriaal nodig, maar ook een gezonde bodem. Daarvoor is integraal bodembeheer essentieel, ook op huurland. Binnen de PPS worden er daarom kennis en instrumenten ontwikkeld om de bodem van percelen van eigen en huurland duurzaam te beheren, met een focus op het gebied van aaltjesbeheersing in de bollensector.

Er is een brede samenwerking met partners, brancheorganisaties en kennisinstellingen in dit project. Het project wordt gefinancierd en ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de partners KAVB, Stichting Bloembollenonderzoek, Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Duin- & Bollenstreek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (BU Glastuinbouw & Bloembollen en BU Open Teelten) en Vertify i.s.m. de partners.

Samenwerking voor duurzaam bodembeheer
Voor duurzaam bodembeheer is samenwerking tussen sectoren essentieel. Bollentelers huren percelen vaak bij andere bollentelers, akkerbouwers en veehouders. Voor duurzaam bodembeheer ten aanzien van ziektes, bemesting, bodemstructuur en water is het essentieel om te weten wat de gebruiks-geschiedenis is van een perceel, maar ook wat de gevolgen zijn van beheer voor de toekomstige gewassen. Daarom zijn goede en langdurige afspraken tussen huurder en verhuurder essentieel. Momenteel brengen we in kaart hoe de huidige samenwerking eruitziet om tot goede afspraken te komen. Dit gebruiken we om een lijst met aanbevelingen te maken over onderwerpen die huurders en verhuurders kunnen bespreken bij afspraken over duurzaam bodembeheer.

Daarnaast evalueren we momenteel hoe het bodemkwaliteitsplan (BKP) doorontwikkeld kan worden om te gebruiken in de bollensector. Binnen dit plan wordt een advies gegeven om de percelen te beheren vanuit zowel de biologische, chemische als fysische eigenschappen van de bodem. Hiervoor zijn 6 pilot bedrijven geselecteerd om een advies voor integraal bodembeheer uit te werken.

Kennis over aaltjes wordt uitgebreid
Binnen de PPS wordt extra kennis ontwikkeld op een aantal aspecten van aaltjes die een bedreiging zijn voor de bloembollensector, om het mogelijk te maken een succesvolle strategie te ontwikkelen voor integraal bodembeheer. Binnen deze PPS zal dat gaan over waardplantstatus voor aaltjes, beheersing van stengelaaltjes en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden, een opkomend probleem in de sector. Daarvoor zijn al de eerste stappen gezet. Zo wordt er een onderzoek opgezet naar de waardplantstatus van een selectie bolgewassen en andere gewassen in een vruchtwisseling. Daarnaast wordt er een veld- en potproef voorbereid m.b.t. inundatie tegen stengelaaltjes in zware grond. Ook worden er veldproeven uitgevoerd naar strategieën om schade door Trichodoriden te beperken.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikel