Ook Artemis bezorgd over kabinetsplannen

Ook Artemis bezorgd over kabinetsplannen

Op Prinsjesdag is de miljoenennota gepresenteerd, zelfs nu er een demissionair kabinet is. Vanuit het Ministerie van Landbouw wordt benadrukt dat zij samen met de sector blijven werken aan het verminderen van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en het terugdringen van het gebruik ervan, vooral van de meest schadelijke middelen.

In 2023 zijn al tussenliggende doelen vastgesteld om het gebruik van hoogrisicomiddelen te verminderen en het gebruik van laagrisicomiddelen te stimuleren. Als uitbreiding hiervan wordt in 2024 een digitale gewasbeschermingsmonitor ontwikkeld om de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming te registreren. Het beleid met betrekking tot onafhankelijk gewasbeschermingsadvies wordt uitgewerkt, en er komt een subsidieregeling om innovatieve maatregelen en technieken op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming financieel te ondersteunen.

Op Europees niveau zet het Ministerie van Landbouw zich in voor een optimaal beleid voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, met een nadruk op vereenvoudiging van de toelating van laagrisicomiddelen en herziening van beoordelingskaders op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ook wordt ingezet op het vaststellen van reductiedoelen voor chemische gewasbeschermingsmiddelen en een grotere beschikbaarheid en gebruik van minder risicovolle alternatieven, als onderdeel van de herziening van Richtlijn 2009/128 (EG) tot een verordening duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in lijn met de kabinetsinzet.

Er wordt extra financiering beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van resistente planten en teeltsystemen. In 2024 wordt ook uitvoering gegeven aan de gewasbeschermingsambities uit het coalitieakkoord, door projecten te financieren die de beschikbaarheid en toepassing van laagrisicomiddelen bevorderen, gebiedspilots en gezondheidsonderzoek mogelijk maken, en bijdragen aan de ontwikkeling van een digitale gewasbeschermingsmonitor en een systeem voor onafhankelijk advies (€ 6,3 miljoen). Daarnaast wordt een toegankelijke subsidieregeling geopend voor geïntegreerde gewasbescherming (€ 4,0 miljoen). Deze projecten dragen tevens bij en zijn ter uitvoering van de doelen van het Uitvoeringsprogramma (UP) Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Bovendien worden opdrachten verstrekt aan kennisinstellingen ten behoeve van nieuw beleid of beleidsuitvoering, waaronder het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden en agrariërs.

In een aanvullende brief heeft demissionair minister Adema van LNV aangegeven op welke wijze en met welke financiële inspanning (totaal €175 miljoen) hij de transitie in de land- en tuinbouw wil voortzetten, onder andere door de bevordering van biologische landbouw.

Helma Verberkt, directeur van Artemis, merkt op: "Een groot deel van onze prioriteiten wordt ondersteund door het gepresenteerde beleid, met een focus op veerkrachtige teeltmethoden met biologie als basis, het bevorderen van de beschikbaarheid en toepassing van laagrisicomiddelen, kennisontwikkeling, en het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming via subsidies. We hopen echter ook dat de (beperkte) financiële inzet bij het Ctgb voldoende zal zijn om aan de gewenste capaciteit te kunnen voldoen voor vergroening. We maken ons echter ook zorgen, in lijn met de land- en tuinbouwsectoren, over het ontbreken van voldoende economisch perspectief, wat de gezondheid en het bestaansrecht van kleinere MKB-bedrijven in de land- en tuinbouw in gevaar kan brengen."

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie