Visie op water van bloembollenkwekers

15-12-2017    09:09   |    Groen Kennisnet

'Samen werken aan water' is de naam van de visie op waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en het Milieuplatform Bloembollen. Ze noemen verschillende maatregelen hoe je kunt werken aan schoon water.

Bloembollentelers hebben belang bij voldoende schoon water. Bollen vragen om een uitgekiende watervoorziening. Daarom hebben de telers een visie op water ontwikkeld waarbij de sector zelf zorgt voor schoon water en actie onderneemt tegen dreigend watertekort en wateroverlast.

De huidige initiatieven en projecten zijn niet voldoende om in de toekomst over schoon en voldoende water te beschikken en wateroverlast het hoofd te bieden, schrijven de opstellers van de brochure 'Samen werken aan water': Wil de bloembollensector de marktpositie in de wereld behouden, zo dan moet de sector inzetten op duurzame productieprocessen. 

Emissie
De emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen is een aandachtspunt. De sector streeft naar een emissieloze productie. Al eerder heeft de sector de ambitie uitgesproken het aantal normoverschrijdingen in 2023 met 98% terug te dringen ten opzichte van 2013, maar met de huidige initiatieven gaat dat niet lukken, meldt de brochure. Telers zullen hun bedrijfsprocessen anders moeten inrichten. Zo ontwikkelt de sector onder de naam 'Emissieloos Erf' systemen waarin vrijwel geen sprake meer is van de emissie vanaf het erf naar het oppervlaktewater

Verzilting
Verzilting van het grondwater is een probleem voor telers omdat bloembollen bijzonder zoutgevoelige gewassen zijn. Omdat er nog maar weinig praktijkkennis is over verzilting in relatie met bloembollen vraagt dit onderwerp extra aandacht. De KAVB werkt daarom samen met onder andere waterschappen, RWS, provincies, onderzoek, LTO en het Zoet-ZoutKnooppunt.

Waterberging
Een derde aandachtspunt is gericht op het efficiënt omgaan met zoet water. Dat is belangrijk in perioden van watertekorten. Zo kun je efficiënter omgaan met water door druppelirrigatie toe te passen. Telers kunnen bovendien zelf water opslaan voor eigen gebruik en zo voor een deel zelfvoorzienend worden in hun waterbehoefte. Waterberging kan ook een oplossing zijn om overschotten bij wateroverlast op te vangen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hints hints hints

Volop nieuwe ontwikkelingen bij TuinbouwCommunicatie. In deze foto zie je sowieso twee hints voor wat je de komende tijd van ons kunt...