Extra geld voor Groenpact

17-01-2019    10:00   |    Goedemorgen

Voor ruim 300 genodigden is woensdag 16 januari ‘Groenpact 2e fase’ gepresenteerd op de Groenpact Manifestatie in Groenekan. De minister sprak haar steun uit voor Groenpact en maakte bekend dat er nieuw geld vrijkomt voor praktijkonderzoek. Ook ondertekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw en werd bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018.

In de volle zaal waren gasten aanwezig uit onderwijs (van vmbo tot Wageningen University), overheid en bedrijfsleven. Minister Carola Schouten was verheugd over de grote en diverse opkomst, die laat zien dat de hele groene onderwijskolom en de groene sector samen werk maken van de vele uitdagingen waar we voor staan. 

Minister Carola Schouten: “De jongeren en studenten uit het groene onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en ander plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema’s.” 

Groenpact 2e fase
De tweede fase van Groenpact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector. De partners van Groenpact zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt. 

Arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie 
Groenpact is een platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen. In de eerste fase is een basis gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en zijn diverse projecten gerealiseerd en acties ondernomen. Op de manifestatie werden de resultaten van de afgelopen jaren getoond. 

Bekijk de Groenpact openingsvideo hier

Voor de tweede fase stellen de partners gezamenlijk jaarlijks 0,6 miljoen euro beschikbaar voor het platform Groenpact. Met concrete opgaven als vertrekpunt werkt Groenpact 2e fase aan arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie binnen bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opvangen van klimaatveranderingen in een stad, vertical farming in de tuinbouw, het realiseren van kringlooplandbouw of het creëren van waardering voor voedsel in de regio. Maar het kan ook gaan dierenwelzijn of het belang van huisdieren voor eenzaamheidsbestrijding. Studenten en bedrijfsleven gaan samen aan de slag met de dilemma’s die de transitieopgaven met zich meebrengen. Daarbij blijft ook het versterken van de internationale positie van de sector een belangrijk doel. 

Download Groenpact 2e fase hier 

Extra geld voor praktijkgericht onderzoek
Voor de transitieopgaven is veel onderzoek nodig, het (grotere) succes ligt echter in de mate van kennisdeling en toepassing. Samen met de hogescholen en met hulp van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wordt een nieuw meerjarig programma praktijkkennis voor voedsel en groen opgezet. Het doel hiervan is het versterken van de groene kennisinfrastructuur en het laten doorwerken van innovaties in de praktijk zoals op het boerenerf, in de kas en in het stadsgroen. Ook het groene mbo zal worden betrokken bij deze ontwikkeling. Het ministerie van LNV stelt hiervoor extra geld beschikbaar aan het Regieorgaan SIA. De eerste call betreft een bedrag van 4 miljoen voor versnelling verduurzaming veehouderij, duurzame landbouwbodems en kas als energiebron. 

Green deal 
Minister en diverse onderwijspartijen, NAJK, IPO en BoerenNatuur ondertekenden op de Manifestatie de ‘Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Groen onderwijs’. Deze Green Deal zorgt ervoor dat landbouw en natuur, via het onderwijs, sterker worden verbonden. Dit draagt bij aan het sluiten van kringlopen en het vergroten van de biodiversiteit en biedt de boeren van de toekomst een ander handelingsperspectief. 

Bekijk de video over de Green Deal hier 

Impactprijsvraag Groen Onderwijs 2018 
Leerlingen en studenten maken het verschil. Zij staan aan de basis van de vernieuwing die nodig voor maatschappelijke uitdagingen in de groene sector. Hoe vindingrijk jonge mensen tijdens hun opleiding zijn werd zichtbaar tijdens de bekendmaking van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018. 

bekijk de video van alle genomineerden en de bekendmaking van de winnaars

Uiteindelijk wonnen deze projecten de hoofdprijs van 2.500 euro: 

Categorie vmbo: 
Natuurlijke speeltuin in Aalst van Helicon vmbo Eindhoven: alle betrokkenen in een buurt maken op initiatief van een leerling een plan voor een natuurlijke speeltuin. Deze wordt door crowdfunding gerealiseerd. 

Categorie mbo: 
Oratorio of a million souls van Nordwin College: een kunstzinnig hoveniersproject van duurzame en ecologische materialen voor het behoud van de wilde bij. 

Categorie hbo: 
Hartstikke Gruun Groenteplakken – HAS Hogeschool: broodbeleg met een verhaal: om kinderen meer groente laten eten én minder voedsel te verspillen. 

Categorie Wageningen University: 
Biodyeing – Innovatief onderzoekproject naar bacteriën die op stoffen groeien en daarmee de stof op natuurlijke wijze kleuren. Zo kunnen veel giftige afvalstoffen de kledingindustrie bespaard blijven. 

Foto: Jeroen Van der Wielen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Jetzt geht's los...

In heel Nederland komen vandaag fikse buien met onweer voor. Op verschillende plaatsen in het land braken vanochtend al branden uit door...

Instagram: Terug naar 1920

Wim Peters Kwekerijen laat vol trots op Instagram weten al meer dan honderd jaar een familiebedrijf te zijn. Dat wordt bewezen met een foto...